No Nonsense Gym

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

  1. No Nonsense Gym: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: No Nonsense Gym gevestigd aan de Kobaltstraat 16 te Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34283036; 
  2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen No Nonsense Gym en de klant; 
  3. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met No Nonsense Gym; 
  4. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de oefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een overeenkomst aangaat met No Nonsense Gym; 
  5. Organisatie: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een overeenkomst aangaat met No Nonsense Gym; 
  6. Student: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een les dan wel de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de klant de overeenkomst met No Nonsense Gym is aangegaan; 
  7. Instructeur: de instructeur die de les verzorgt of de assistent van de instructeur; 
  8. Les: de les of workshop die door No Nonsense Gym wordt verzorgd; 
  9. Locatie: de ruimte waar de les wordt gegeven. 

Artikel 2. Algemeen 

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen No Nonsense Gym en de klant en op iedere deelname aan een les. 

 

2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen 

 

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door No Nonsense Gym vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

 

2.4. No Nonsense Gym heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden. 

 

2.5. Indien No Nonsense Gym niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat No Nonsense Gym in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Aanbod, offertes en prijzen 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is No Nonsense Gym daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes of op de website van No Nonsense Gym binden No Nonsense Gym niet. 

3.5. No Nonsense Gym heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de particulier het inschrijfformulier heeft ingevuld en heeft ondertekend dan wel nadat No Nonsense Gym en de organisatie de overeenkomst hebben ondertekend. 

Artikel 5. Looptijd en opzegging 

5.1. De overeenkomst met een particulier wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

5.2. De particulier en No Nonsense Gym kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Onder kalendermaand wordt verstaan: de maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd. 

Artikel 6. Annulering 

6.1. Indien de organisatie een of meerdere lessen annuleert, dan worden per geannuleerde les annuleringskosten aan de organisatie in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 

a. bij annulering 1 maand voorafgaand aan de les 50% van het aantal uren gereserveerd voor de les maal het uurtarief van No Nonsense Gym; 

b. bij annulering 7 dagen voorafgaand aan de les 100% van het aantal uren gereserveerd voor de les maal het uurtarief van No Nonsense Gym. 

6.2. Indien de klant een personal training annuleert, dan moet dit minimaal 12 uur van te voren worden gedaan. Binnen dit tijdsbestek wordt de personal training van het tegoed afgeschreven/alsnog in rekening gebracht. 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 

7.1. No Nonsense Gym voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 

7.2. No Nonsense Gym bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. 

Artikel 8. Verplichtingen van de klant/student 

8.1. Indien de klant niet tevens de student is, dan dient de klant ervoor zorg te dragen dat de student de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op de student betrekking hebben, in acht neemt. 

8.2. Veranderingen betreffende zijn persoonsgegevens dient de klant/student per omgaande aan No Nonsense Gym door te geven. 

8.3. Voorafgaand aan de les dient No Nonsense Gym op de hoogte te zijn gesteld van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van de student. 

8.4. De student is verplicht de door de instructeur gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de huisregels van de locatie na te leven. 

8.5. De student is zich ervan bewust dat door het volgen van de les blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van No Nonsense Gym. 

8.6. De student dient de les te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de student redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de les schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn. 

8.7. Indien de student zich niet geschikt acht voor de les, dan dient de student dat direct aan de instructeur te melden en zijn deelname aan de les te staken. 

8.8. De student dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggestelden zaken. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelden zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de student, worden aan de klant of de student in rekening gebracht. Het is de student niet toegestaan wijzigingen aan de terbeschikkinggestelden zaken aan te brengen. 

8.9. De student mag geen antecedenten hebben bij Justitie en mag geen vijand van de Nederlandse staat of van Israël zijn. Op verzoek van No Nonsense Gym dient de student dit te kunnen aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag. 

8.10. No Nonsense Gym is bevoegd de student die zich tijdens de les misdraagt, die de huisregels niet in acht neemt, die de (veiligheids-)instructies van No Nonsense Gym niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelden zaken de deelname aan de les voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de les blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van No Nonsense Gym op vergoeding van eventuele schade. 

8.11. De student is verplicht een WA-verzekering te hebben. Indien de student minderjarig is, dan dient de wettelijke vertegenwoordiger van de student in het bezit te zijn van een WA- verzekering waarop de student meeverzekerd is. 

Artikel 9. Lessen en lesgeld voor particulieren 

9.1. Indien het aantal studenten dat deelneemt aan een les te klein wordt, dan heeft No Nonsense Gym het recht de lesgroep samen te voegen met een andere lesgroep. 

9.2. No Nonsense Gym heeft het recht gedurende de overeenkomst de locatie te wijzigen. 

9.3. Indien er sprake is van artikel 9.1 of van artikel 9.2, dan kan het mogelijk zijn dat de lestijden en/of lesdagen veranderen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke wijziging in kennis gesteld. 

9.4. Het maandelijks lesgeld is ook verschuldigd indien de student niet deelneemt aan de les. 

9.5. Tijdens de vakantieperiode worden geen lessen gegeven en blijft het maandelijkse lesgeld verschuldigd. 

9.6. Indien een les niet door kan gaan wegens ziekte of een andere verhindering van de instructeur, dan wordt de les gegeven door een vervangende instructeur, wordt de les verplaatst of wordt aan de student de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een les op een andere dag. In een dergelijk geval blijft het maandelijkse lesgeld verschuldigd. 

Artikel 10. Betaling 

10.1. De particulier dient de maandelijkse vergoeding voor de 1e dag van de betreffende maand te betalen op de bankrekening van No Nonsense Gym. 

10.2. Facturatie voor de les(sen) die aan een organisatie is/zijn gegeven geschiedt na afloop van de les(sen). 

10.3. No Nonsense Gym heeft het recht van de organisatie een aanbetaling te verlangen. Indien de organisatie de aanbetaling niet tijdig betaalt, dan heeft No Nonsense Gym het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. 

10.4. De organisatie dient de van No Nonsense Gym ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

10.5. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant een rente gelijk aan de wettelijke rente (bij een particulier) of de handelsrente (bij een organisatie) verschuldigd. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke No Nonsense Gym moet maken om de vordering(en) op de klant te incasseren, zijn voor rekening van de klant. Bij een particulier worden de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de Wet Incassokosten vastgesteld. 

10.6. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al meldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

10.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van No Nonsense Gym op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring 

11.1. No Nonsense Gym kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12; 

b. enige daad of nalatigheid van de klant/student, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. 

11.2. No Nonsense Gym is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat No Nonsense Gym is uitgegaan van door de klant/student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

11.3. De student is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de les. No Nonsense Gym kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de les of tijdens het verblijf op de locatie, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van No Nonsense Gym die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan de les is geheel voor eigen risico. 

11.4. De student dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door de instructeur. Indien de student weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant/student verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. 

11.5. No Nonsense Gym is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de student. 

11.6. No Nonsense Gym is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten en opgelegde boetes. 

11.7. Indien No Nonsense Gym aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van No Nonsense Gym in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van No Nonsense Gym beperkt tot het bedrag dat de klant aan No Nonsense Gym betaald heeft voor de les waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

11.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van No Nonsense Gym. 

11.9. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van No Nonsense Gym. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering. 

11.10. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens No Nonsense Gym gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens No Nonsense Gym handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van No Nonsense Gym daardoor direct of indirect ontstaan. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1. No Nonsense Gym is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht. 

12.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van een instructeur, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, terrorisme, oorlog, rellen, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop No Nonsense Gym geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 

12.3. Indien er sprake is van een overmachtssituaties, dan stelt No Nonsense Gym de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Artikel 13. Ontbinding 

13.1. No Nonsense Gym kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens No Nonsense Gym niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is. 

13.2. No Nonsense Gym is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

13.3. No Nonsense Gym is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de organisatie in staat van faillissement is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt. 

Artikel 14. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

14.1. No Nonsense Gym verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy. 

14.2. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij i.v.m. de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie. 

14.3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak No Nonsense Gym gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en No Nonsense Gym zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is No Nonsense Gym niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 15. Klachten 

15.1. Klachten over de les dienen schriftelijk of via de e-mail bij No Nonsense Gym te worden ingediend zo spoedig mogelijk na de les waarop de klacht betrekking heeft. 

15.2. De klant dient No Nonsense Gym de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat No Nonsense Gym overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat No Nonsense Gym erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn. 

15.3. Erkent No Nonsense Gym dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, dan dient de klant No Nonsense Gym de mogelijkheid te geven de overeenkomst alsnog na te komen, tenzij het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is. De aansprakelijkheid van No Nonsense Gym te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 11 is opgenomen. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1. Op de overeenkomst tussen No Nonsense Gym en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

16.2. De rechter in de vestigingsplaats van No Nonsense Gym is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De particulier heeft 1 maand de tijd nadat No Nonsense Gym zich schriftelijk jegens de particulier op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.